Dni soi


W dniu 29 sierpnia 2023r. na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu odbyły się „Dni soi”, które są powiązane z inicjatywą białkową, prowadzoną przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza z nich została poświęcona analizie plonowania odmian soi w ostatnich trzech latach prowadzona przez Pana Mirosława Helowicza, w drugiej części omówiona została agrotechnika w uprawy zarówno soi jak i innych roślin białkowych, przebiegła na poletkach doświadczalnych. W pierwszej części zainteresowaniem cieszyły się wyniki plonowania odmian w różnych warunkach glebowo-klimatycznych, które mamy w poszczególnych punktach badawczych, gdzie umiejscowione są doświadczenia.

Wyniki te pokazały, iż nawet w miejscach, gdzie gleba jest bardziej przepuszczalna i oscyluje w granicach klasy IV przy wystarczającej ilości opadów, można osiągnąć wysokie plonowanie. W części drugiej zebrani goście mogli zobaczyć stopień zaawansowania wegetacji u poszczególnych odmian, szczególnie porównując grupy wczesności i ich przydatność do uprawy w różnych szerokościach geograficznych naszego kraju

Można było również zaobserwować odmiany, które znajdują się na Liście Odmian Zalecanych zarówno w doświadczeniach jak i na posianych osobno poletkach demonstracyjnych.omówienie odmian soi znajdującej się na Liście Odmian Zalecanych
prezentacja poletek soi na polach doświadczalnych