RYS HISTORYCZNY     Na terenie obecnego województwa podkarpackiego pierwsza Stacja Doświadczalna Oceny Odmian (SDOO) w Przecławiu pow. Mielec powstała na wiosnę 1952 r przy działającym PGR. Od początku działalności prowadziła doświadczenia z roślinami rolniczymi i warzywnymi. W 1967 roku została uruchomiona pracownia odmianoznawcza kukurydzy. Pierwszym kierownikiem Stacji był mgr inż. Jan Pyzik.

     Druga działającą Stacją Doświadczalną Oceny Odmian była SDOO w Grabownicy pow. Brzozów, która kontynuowała prace Stacji założonej 1953 r. przy Spółdzielni Produkcyjnej w Krościenku pow. Ustrzyki Dolne i przeniesionej następnie 1955 r. do Spółdzielni Produkcyjnej w Kostarowcach, pow. Sanok. Z Kostarowiec została przeniesiona, po rozwiązaniu spółdzielni produkcyjnej w 1959 r., do Grabownicy i zlokalizowana w PGR. Z przyczyn ekonomicznych Stacja została zlikwidowana w 1981 roku.

     Również w tym samym czasie w 1953 roku powstala Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Gliniku Mariampolskim, pow. Gorlice, która prowadziła działalność doświadczalną do 1963 roku. Prace Stacji z Glinika Mariampolskiego kontynuowała SDOO w Dukli, pow. Krosno, gdzie zlokalizowana była przy PGR.

     Jako czwarta działalność rozpoczęła Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ożańsku w 1955 roku. Po zaledwie roku działalności została przeniesiona do Zadąbrowia pow. Jarosław i zlokalizowana przy PGR. Przeniesienie nastąpiło z powodu przejęcia gospodarstwa w Ożańsku przez IHAR do prac związanych z hodowla kukurydzy. W pierwszym okresie prowadziła doświadczenia z roślinami rolniczymi. Od 1970 roku prowadziła doświadczenia z roślinami warzywnymi.

     Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Nowym Lublińcu pow. Lubaczów działalność prowadzi od 1967 roku. Od początku działalności finansowo, związana była z SDOO Przecław.

     Na mocy Zarządzenia Nr 163 Ministra Rolnictwa z dnia 27.10.1961 r. SDOO w Przecławiu od 1962 roku pełniła funkcję Wojewódzkiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, która była wiodąca dla pozostałych Stacji województwa podkarpackiego a organizacyjnie podlegała Wydziałowi Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie.

     Po zmianie struktury administracji terenowej kraju w 1975 roku, na podstawie Zarządzenia Ministra Rolnictwa Nr 124 z dnia 11 czerwca 1975 roku, w miejsce Wojewódzkich Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian powołano Okręgowe Ośrodki Badania Odmian Roślin Uprawnych. Zasięgiem działania obejmowały wydzielone pod względem klimatycznym i glebowym rolnicze makroregiony. Okręgowy Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Przecławiu nadzorował prace SDOO w: Zadąbrowiu, Nowym Lublińcu, Czesławicach (obecne woj. lubelskie), Bezku (obecne woj. lubelskie), Bogusławicach (obecne woj. świętokrzyskie) i Jarosławcu (obecne woj. lubelskie). SDOO Dukla i Grabownica podporzatkowane zostały do OOBORU Węgrzce woj. małopolskie.

     W 1981 roku został zlikwidowany Okręgowy Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Przecławiu a w jego miejsce powołana Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, która działała jako gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych(COBORU) do 31 grudnia 2010 roku. W tym okresie zostały zlikwidowane z powodu własnościowych SDOO w Jarosławcu i ograniczenia środków finansowych na działalność statutową SDOO w Bogusławicach (1993 r.)

     Z dniem 1 stycznia 2000 roku Zarządzeniem Dyrektora COBORU do SDOO w Przecławiu zostały przyporządkowane Stacje: Dukla, Nowy Lubliniec i Zadąbrowie, które w późniejszym okresie stanowiły Punkty Doświadczalne (PD) Stacji. SDOO Bezek i Czesławice zostały przyporządkowane SDOO w Ciciborze.

     Od 1 stycznia 2011 roku Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu działa jako Oddział Terenowy Agencji Wykonawczej COBORU zgodnie z art.1 ust. 4 Ustawy z dnia 25.11.2010(Dz. U. Nr 239 poz.1591), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 21.12.2011 (Dz.U. nr.254, poz. 1708) oraz Zarządzeniem Nr 4/2011 Dyrektora COBORU z dnia 5.01.2011 r. Punkty Doświadczalne zostały nazwane Zakładami Doświadczalnymi Oceny Odmian. Punkt Doświadczalny Zadąbrowie otrzymał nazwę Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie zgodnie z rzeczywistym podziałem administracyjnym.

     Od początku działalności wszystkie Stacje prowadziły ścisłe polowe doświadczenia odmianowe, odmianowo-nawozowe i inne oraz badania laboratoryjne, które pozwalały na wszechstronną ocenę wartości danej odmiany. SDOO w Przecławiu ponadto prowadziła badania tożsamości odmian kukurydzy, tytoniu, słonecznika i soi.