II posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Dnia 28 stycznia 2020 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale miało miejsce II posiedzenie /obecnej kadencji/ Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PDO/. Merytorycznie spotkanie poświecono wypracowaniu ustaleń dotyczących ,,List odmian zalecanych do uprawy dla województwa podkarpackiego” (LOZ) oraz organizacji doświadczeń PDO z roślinami jarymi w bieżącym roku. W spotkaniu wzięli udział członkowie Podkarpackiego Zespołu PDO w 100% oraz zaproszeni goście, w tym Pan Robert Pieszczoch – Dyrektor PODR w Boguchwale. Posiedzenie otworzyła oraz prowadziła Przewodnicząca Podkarpackiego Zespołu PDO – Maria Kozioł. W trakcie posiedzenia przedłożyła sprawozdanie z realizacji PDO w województwie za 2019 rok oraz poinformowała o przekazanych środkach finansowych przez Samorząd Województwa i PIR na cele PDO. LZO zostały zaktualizowane po analizie wyników doświadczeń PDO prowadzonych głównie w województwie.

Informacje o odmianach zalecanych do uprawy na terenie województwa podkarpackiego można uzyskać na stronie internetowej www.przeclaw.coboru.pl, w zakładce LZO bądź na miejscu w SDOO Przecław, ZDOO: Dukla, Nowy Lubliniec i Skołoszów. Przed zakupem materiału siewnego zachęcamy również do analizy wyników porejestrowych doświadczeń odmianowych.