Letnie posiedzenie
Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PDO/

W dniu 22 czerwca 2021r. w Domu Red Rose, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu zorganizowała letnie posiedzenie Podkarpackiego Zespołu PDO. W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Zespołu (22 osoby) i zaproszeni Goście. Posiedzenie poświęcone było głównie ustaleniu lokalizacji doświadczeń PDO oraz ustaleniu doborów odmian do tych doświadczeń dla roślin ozimych na sezon 2021/2022 na terenie województwa podkarpackiego. Podczas spotkania omówiono aktualne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach PDO w województwie i kraju oraz znaczenie poszczególnych odmian w uprawie, na podstawie ich udziału w kwalifikacji polowej plantacji nasiennych w skali kraju.

Podobnie jak roku ubiegłym wizytowano doświadczenia z kolekcją roślin bobowatych grubonasiennych i soi (duże zainteresowanie), z łubinami , ze zbożami ozimymi i ziemniakiem bardzo wczesnym i wczesnym. W trakcie zwiedzania omówiono wyniki doświadczeń PDO ze szczególnym uwzględnieniem naturalnego zróżnicowania odmian pod względem ich zdrowotności ze zwróceniem uwagi na rekomendację odmian z Listy Odmian Zalecanych (LOZ) dla województwa podkarpackiego. Wykładowcami byli Pan Krzysztof Springer – Kierownik ZDOO wraz ze specjalistą Panem Marcinem Zaborniakiem. Wszyscy uczestnicy otrzymali tematyczne materiały przygotowane przez COBORU oraz z wynikami doświadczeń PDO z województwa podkarpackiego.

 Na pierwszym zdjęciu  zespól ogląda odmiany jęczmienia jarego na poletkach doświadczalnych


Na drugim  zdjęciu zespól ogląda odmiany pszenicy jarej na poletkach doświadczalnych