VIII Posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 28 stycznia 2019 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim Wydziale Biologiczno- Rolniczym odbyło się ostatnie posiedzenie kadencji (2015-2018) Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Dyrektor Stacji Koordynującej PDO Maria Kozioł przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu PDO w roku 2018 w województwie podkarpackim. W dalszej części specjaliści Stacji zaprezentowali wyniki plonowania poszczególnych gatunków w województwie, a także wyniki krajowe. Na ich podstawie ustalono Listy odmian zalecanych (LOZ) na rok 2019.

W ramach Inicjatywy Białkowej COBORU zostały wykonane dodatkowe doświadczenia z roślinami bobowatymi. Wyniki tych doświadczeń były po raz pierwszy podstawą rekomendowania odmian dla bobiku, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego i grochu.

Przedstawione zostały także charakterystyki nowych odmian zarejestrowanych w 2019 roku. Następnym ważnym punktem obrad było ustalenie planu badań, liczby i lokalizacji doświadczeń w 2019 roku w województwie oraz ustalenie doboru odmian dla roślin jarych.

Na zakończenie Przewodnicząca PZ PDO Pani Maria Kozioł i przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Pan Wojciech Słowik podziękowali wszystkim obecnym Członkom Zespołu za zaangażowanie i wkład merytoryczny w rozwój systemu PDO i rekomendacji odmian oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy. Podkreślili, że system Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie jest pomocny w utrzymaniu konkurencyjności lokalnego rolnictwa.

Uczestnicy posiedzenia podziwiali bazę dydaktyczną Uczelni, którą mieli możliwość zwiedzenia po zakończeniu posiedzenia.

Dyrekcja Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu serdecznie dziękuje Panu Prof. dr hab. Czesławowi Puchalskiemu, Pani Prof. dr hab. Dorocie Bobreckiej-Jamro oraz pracownikom naukowym Katedry Produkcji Roślinnej za organizację posiedzenia.