Dzień soi

W dniu 21 sierpnia 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Przecławiu odbył się po raz kolejny ,,Dzień soi” w ramach ,,Inicjatywy Białkowej COBORU”, zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i SDOO w Przecławiu. Uczestniczyli w nim rolnicy, przedstawiciele różnych podmiotów i instytucji związanych z rolnictwem województwa podkarpackiego, przedstawiciele nauki i zaproszeni Goście. Imprezę zaszczyciła swoją obecnością Pani Poseł Krystyna Skowrońska.

W części referatowej Prof. dr hab. Edward Gacek – dyrektor COBORU przedstawił program ,,Inicjatywy Białkowej COBORU”, mgr inż. Maria Kozioł – dyrektor SDOO Przecław zaprezentowała wyniki plonowania roślin bobowatych (strączkowych) grubonasiennych, w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem soi, prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro i dr hab. Ewa Krok Szpunar, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski, omówiły wyniki badań nad roślinami bobowatymi grubonasiennymi, realizowanymi przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Programu Wieloletniego 2016-2010, a dr Lech Boros - IHAR-PIB Radzików poświęcił referat problematyce postępu odmianowego, technologii uprawy i elementom krytycznym plonowania odmian soi. W dalszej części spotkania odbyła się lustracja doświadczeń z odmianami soi na polu doświadczalnym SDOO Przecław. Uczestnicy mieli okazję do obejrzenia kilkudziesięciu odmian, które były mocno zróżnicowane w zakresie wczesności dojrzewania i wylegania. Zwiększenie powierzchni uprawy soi jest wspierane również przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

SDOO w Przecławiu składa serdeczne podziękowania Wykładowcom za przekazanie cennych uwag w swoich wystąpieniach i poświęcony czas.